Diễn tập ung phó sự cố tràn dầu tại Nhà máy Xi Măng Thăng Long

Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu 1
Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu
Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu 15
Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu 2
Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu 16
Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu 4
Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu 5
Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu 6
Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu 7
Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu 3
Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu 18
Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu 8
Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu 9
Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu 10
Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu 14
Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu 11
Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu 17
Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu 12
Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu 13
Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu 19