Diễn tập ung phó sự cố tràn dầu tại Xi Măng Holcim

Nhà máy xi măng Holcim
Ứng phó sự cố tràn dầu 1
Ứng phó sự cố tràn dầu 2
Ứng phó sự cố tràn dầu 3
Ứng phó sự cố tràn dầu 4
Ứng phó sự cố tràn dầu 5
Ứng phó sự cố tràn dầu 14
Ứng phó sự cố tràn dầu 6
Ứng phó sự cố tràn dầu 16
Ứng phó sự cố tràn dầu 15
Ứng phó sự cố tràn dầu 7
Ứng phó sự cố tràn dầu 8
Ứng phó sự cố tràn dầu 9
Ứng phó sự cố tràn dầu 10
Ứng phó sự cố tràn dầu 11
Ứng phó sự cố tràn dầu 12
Ứng phó sự cố tràn dầu 13