Đội tàu lai dắt

HAIVANSHIP 01
HAIVANSHIP 04
HAIVANSHIP 05
HAIVANSHIP 06
HAIVANSHIP 07
HAIVANSHIP 08
SEA WINNER
SEA TIGER
SEA BOXER
KAMIYA