HAIVANSHIP đón tàu container 54.000 DWT đầu tiên vào cảng tại Hồ Chí Minh

Tàu lai dắt đón tàu Container
Tham gia quay đầu và thực hiện lai dắt
Tham gia quay đầu thực hiện lai dắt
Tàu lai dắt đón tàu Container
Thực hiện lai dắt cho tầu cập cảng
Thực hiện lai dắt cho tàu cập cảng
Thực hiện lai dắt cho tàu cập cảng
Thực hiện lai dắt cho tàu cập cảng
Thực hiện lai dắt cho tàu cập cảng
Thực hiện lai dắt cho tàu cập cảng