Phao

Bến Phao BP - 1 trên sông Gò Gia

Bến Phao BP - 1 trên sông Gò Gia

Owner & Operator HAIVANSHIP
Location Go Gia Anchorage
  Vung Tau - Viet Nam
Capacity Receive Vessel up to 80.000 DWT


Bến Phao BP - 10 trên sông Gò Gia

Bến Phao BP - 10 trên sông Gò Gia

Owner & Operator HAIVANSHIP
Location Go Gia Anchorage
  Vung Tau - Viet Nam
Capacity Receive Vessel up to 100.000 DWT


Bến Phao BP - 4 trên sông Gò Gia

Bến Phao BP - 4 trên sông Gò Gia

Owner & Operator HAIVANSHIP
Location Go Gia Anchorage
  Vung Tau - Viet Nam
Capacity Receive Vessel up to 150.000 DWT