Danh sách tàu đậu tại bến cảng

  Vessel at berth  
No Terminal Name Flag Loa DWT ETD
1 * FORTUNE FREIGHTER/XV  VIET NAM  XVQH  6773  8937  123.57 
2 * OCEAN TAIGA  PANAMA  3EHZ6  9593  12158  119.99 
3 * SITC HANSHIN  HONGKONG  VROR7  17119  21355  171.99 
4 * PHUC KHANH  VIET NAM  3WNE9  6701  8238  132.60 
5 MCC SHANGHAI  ANTI&BARBUDA  V2GK4  17769  22000  172.00 
6 FSL SANTOS  MARSHALL ISL  V7EK6  14308  16584  155.60 
7 PHUONG NAM 57  VIET NAM  3WKU  1599  3100  79.80 
8 LIZSTAR GLORY  MYANMAR  XYGL  8501  8665  116.99 
9 TINA  TUVALU  T2AK5  16794  28415  169.03 
10 HAIAN SONG  VIET NAM  3WNF9  14241  18409  158.75 
11 KAMA BHUM/9V8476  SINGAPORE  9V8476  15533  21813  171.41 
12 HONG HA GAS  VIET NAM  3WOH  1683  1601  78.00 
13 TAN CANG VICTORY  VIET NAM  XVVD9  5234  6029  109.39 
14 BONANZA EXPRESS  TAIWAN  BIAM  6352  10620  110.03 
15 HYUNDAI HIGHWAY  PANAMA  3FGU8  21611  24700  182.12 
16 ITHA BHUM  THAILAND  HSBY2  15533  21813  171.41 
17 SITC GENSAN  PANAMA  H9IG  25703  33691  208.30 
18 HYUNDAI STRIDE  PANAMA  3FRT7  21611  22588  182.12 
19 SITC GUANGDONG  HONGKONG  VRNQ6  17360  21355  171.99 
20 ST BLUE  LIBERIA  D5MK3  27061  33381  199.93 
21 HEUNG A ASIA/D7MD  KOREA  D7MD  13199  18197  161.86 
22 * JACARANDA  PANAMA  3EUK7  6178  8556  100.84 
23 * MOL HOPE  PANAMA  3FSB3  17892  21767  171.89 
24 * MAERSK WOLGAST  HONGKONG  VRGZ9  18123  22314  175.10 
  Vessel at berth  
No Terminal Name Flag Loa DWT ETD
1 * FORTUNE FREIGHTER/XV  VIET NAM  XVQH  6773  8937  123.57 
2 * OCEAN TAIGA  PANAMA  3EHZ6  9593  12158  119.99 
3 * SITC HANSHIN  HONGKONG  VROR7  17119  21355  171.99 
4 * PHUC KHANH  VIET NAM  3WNE9  6701  8238  132.60 
5 MCC SHANGHAI  ANTI&BARBUDA  V2GK4  17769  22000  172.00 
6 FSL SANTOS  MARSHALL ISL  V7EK6  14308  16584  155.60 
7 PHUONG NAM 57  VIET NAM  3WKU  1599  3100  79.80 
8 LIZSTAR GLORY  MYANMAR  XYGL  8501  8665  116.99 
9 TINA  TUVALU  T2AK5  16794  28415  169.03 
10 HAIAN SONG  VIET NAM  3WNF9  14241  18409  158.75 
11 KAMA BHUM/9V8476  SINGAPORE  9V8476  15533  21813  171.41 
12 HONG HA GAS  VIET NAM  3WOH  1683  1601  78.00 
13 TAN CANG VICTORY  VIET NAM  XVVD9  5234  6029  109.39 
14 BONANZA EXPRESS  TAIWAN  BIAM  6352  10620  110.03 
15 HYUNDAI HIGHWAY  PANAMA  3FGU8  21611  24700  182.12 
16 ITHA BHUM  THAILAND  HSBY2  15533  21813  171.41 
17 SITC GENSAN  PANAMA  H9IG  25703  33691  208.30 
18 HYUNDAI STRIDE  PANAMA  3FRT7  21611  22588  182.12 
19 SITC GUANGDONG  HONGKONG  VRNQ6  17360  21355  171.99 
20 ST BLUE  LIBERIA  D5MK3  27061  33381  199.93 
21 HEUNG A ASIA/D7MD  KOREA  D7MD  13199  18197  161.86 
22 * JACARANDA  PANAMA  3EUK7  6178  8556  100.84 
23 * MOL HOPE  PANAMA  3FSB3  17892  21767  171.89 
24 * MAERSK WOLGAST  HONGKONG  VRGZ9  18123  22314  175.10 


 
No.
LOA (M)
Tariff for a call (USD)
( berthing or un-berthing )
Conventional tugs Azimuth Z-Driver tugs
1 LOA <100 630 1,000
2 From 100 <125 945 1,700
3 From 125 <150 1,470 2,200
4 From 150 <175 1,890 3,200
5 From 175 <200 2,520 4,100
6 From 200 <225 3,465 4,725
7 From 225 <250 3,885 5,775
8 If requires 01 AZ 4,725 6,615
9 If requires 02 AZ 5,775 7,875
 

Từ khóa:

danh sách