Hỗ trợ tàu Manchester Bridge trọng tải 155,000 DWT rời cảng CMIT (Cái Mép - Vũng Tàu) ngày 25/07/2016

Tàu lai Kamiya (4,000 HP) Kasuga (4,400 HP) & Sea Tiger (4,500 HP) hỗ trợ tàu Manchester Bridge trọng tải 155,000 DWT rời cảng CMIT (Cái Mép - Vũng Tàu)
Từ khóa:

hỗ trợ, trọng tải