Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng Gò Dầu và Cảng Vedan

Sáng, 4/10/2018, diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng Gò Dầu và Cảng Vedan