Cứu hộ tàu MODERN EXPRESS của đội cứu hộ SMIT

Cứu một con tàu như này đâu phải việc đơn giản! Video thể hiện được sự phức tạp trong việc triển khai hoạt động cứu hộ một con tàu lớn trên biển động. Và 24 giờ làm việc đầy chuyên nghiệp của đội cứu hộ SMIT đã thành công mang tàu MODERN EXPRESS về cảng.


Credits: Royal Boskalis Westminster N.V. – Dredging and marine experts