Đội Sà Lan

Sà lan SG-3059

Sà lan SG-3059

Barge name :Sà lan tự hành SG.3114
Type of Barge Bulk barge
L x B 44.88 m x 8.7 m
Main engines CUMMINS
Capacity 806 T


Sà lan SG-7052

Sà lan SG-7052

Barge name : SG.7052
Type of Barge Bulk barge
L x B 57 m x 10.7 m
Main engines CUMMINS
Capacity 1500 T


Sà lan SG-7040

Sà lan SG-7040

Barge name : SG.7040
Type of Barge Bulk barge
L x B 57 m x 10.7 m
Main engines CUMMINS
Capacity 1500 T


Sà lan SG-3069

Sà lan SG-3069

Barge name : SG.3069
Type of Barge Bulk barge
L x B 45.1 m x 8.7 m
Main engines CUMMINS
Capacity 808.5 T


Sà lan SG-7060

Sà lan SG-7060

Barge name : SG.7060
Type of Barge Bulk barge
L x B 57 m x 10.7 m
Main engines CUMMINS
Capacity 1500 T
 


Sà lan SG-7041

Sà lan SG-7041

Barge name : SG.7041
Type of Barge Bulk barge
L x B 57 m x 10.7 m
Main engines CUMMINS
Capacity 1500 T


Sà Lan Tự Hành SG-3022

Sà Lan Tự Hành SG-3022

Barge name : SG.3022
Type of Barge Bulk barge
L x B 47.5 m x 18.96 m
Main engines CUMMINS
Capacity 811 T


KIM HIEU - SG.6242

KIM HIEU - SG.6242

Barge name : KIM HIEU - SG.6242
Type of Barge Bunker barge
L x B 48.10 m x 10 m
Main engines CUMMIS
Navigation equipment GPS, Magnetic Compass
Capacity 1,159 T


HAIVAN 02 (Sà lan hàng lỏng)

HAIVAN 02 (Sà lan hàng lỏng)

Barge name : HAIVANSHIP 02
Type of Barge Bunker barge
L x B 54.52 m x 9.80 m
Main engines MITSUBISHI, 6082
Navigation equipment GPS, Magnetic Compass
Capacity 950 T


HAIVAN 10 (Sà lan hàng lỏng)

HAIVAN 10 (Sà lan hàng lỏng)

Barge name : HAIVANSHIP 10
Type of Barge Bunker barge
L x B 54.1 m x 9.57 m
Main engines CARTERPILLAR
Navigation equipment GPS, Magnetic Compass
Capacity 850 T


1 2  Trang sau